Moskee Tawhid

Art. 1     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanmelding: De door de student digitaal ingestuurde aanmelding voor het volgen van één of meerdere studies van Moskee Tawhid.
 2. Inschrijving: De inschrijving komt tot stand nadat Moskee Tawhid per e-mail deelname aan een studie bevestigt en de student voorziet van eventuele betaalinstructies.
 3. Definitieve plaatsing: Het definitief beschikbaar stellen van een studieplaats door Moskee Tawhid aan de student nadat deze, voor aanvangsdatum betreffende studie, hetzij het volledige studiebedrag of de eerste termijn van de getroffen betalingsregeling heeft voldaan en deze door Moskee Tawhid ontvangen is.
 4. Student: Natuurlijk persoon die zich aanmeldt voor een studie van Moskee Tawhid of een studie volgt bij Moskee Tawhid.
 5. Studie: Elke activiteit met een educatief karakter die door Moskee Tawhid is georganiseerd of waarvan Moskee Tawhid één van de medeorganisatoren is, hetzij op een fysieke locatie of online.
 6. Studiegeld: Het tarief dat verbonden is aan het volgen van een studie van Moskee Tawhid en door de student betaald dient te worden. Deze betaling geldt als een voorwaarde voor deelname aan de studie.
 7. Betalingsregeling: Een door student en Moskee Tawhid op maat gemaakte afspraak omtrent termijnbetalingen ten einde het studiegeld binnen een door Moskee Tawhid bepaalde periode te voldoen.
 8. Studiemateriaal: Al het studiemateriaal, hetzij fysiek of digitaal, wat ten behoeve van de studie door Moskee Tawhid aan de student ter beschikking is gesteld.
 9. Aanvangsdatum studie: De eerste lesdag zoals deze op de website van Moskee Tawhid bij de studie vermeld staat.

Art. 2     Aanmeldingsprocedure

 1. De aanmelding voor een opleiding bij Moskee Tawhid vindt uitsluitend plaats door middel van een digitaal aanmeldformulier op de website van Moskee Tawhid. Aanmelden is niet vrijblijvend.
 2. Aanmeldformulieren dienen compleet ingevuld te worden en moeten altijd voorzien zijn van de officiële gegevens van de student. Aanmeldingen die een kunyaa, bijnaam of afkorting bevatten worden per definitie geweigerd.
 3. Moskee Tawhid is gerechtigd de aanmelding van een student te weigeren, zonder daarvoor een onderbouwing verschuldigd te zijn.
 4. Er is pas sprake van een inschrijving nadat Moskee Tawhid de inschrijving digitaal aan de student heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. Hiermee is de overeenkomst tussen de student en Moskee Tawhid tot stand gekomen.
 5. Definitieve plaatsing geschiedt nadat het volledige studiegeld, voor aanvangsdatum studie, door Moskee Tawhid ontvangen is of de eerste termijn van de getroffen betalingsregeling ontvangen is.
 6. De studies van Moskee Tawhid zijn gericht op studenten- en volwassenenonderwijs. Minderjarige studenten zullen na hun aanmelding voor een adviesgesprek worden benaderd. Na dit gesprek zal Moskee Tawhid een positief of negatief studieadvies afgeven.
 7. Moskee Tawhid behoudt zich het recht tijdens de studie na overleg met de student deze de toegang tot de studie te weigeren indien Moskee Tawhid van mening is dat er sprake is van onbetamelijk gedrag of enige wantrouwen, ongeacht de aard, welke verstorend werkt voor docenten en/of medestudenten. Bij weigering kan de student Moskee Tawhid per e-mail om restitutie van een gedeelte van het studiegeld vragen. Moskee Tawhid zal, de oorzaak van weigering in overweging nemende, besluiten wel of niet over te gaan tot de in dit lid genoemde restitutie.

Art. 3     Annulering van de inschrijving

 1. Annulering van de inschrijving door de student kan kosteloos plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de studie. Hierbij wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
 2. Annulering van een inschrijving wordt enkel in behandeling genomen als deze per e-mail is verzonden naar het volgende e-mailadres: info@moskeetawhid.nl, onder vermelding van de voor- en achternaam van de student en de studie die het betreft.
 3. Indien de student zijn inschrijving meer dan 14 dagen voor aanvang van de studie annuleert is hij niet verplicht het studiegeld te betalen. Als de student het studiegeld reeds heeft betaald heeft de student recht op restitutie van het volledige studiegeld.
 4. Indien de student zijn inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de studie annuleert, is de student verplicht om het volledige studiegeld te voldoen.

Art. 4     Studiegeld

 1. Moskee Tawhid biedt studies aan tegen betaling maar ook gratis studies. Op de website staat bij iedere studie aangegeven of er kosten aan verbonden zijn en hoeveel deze bedragen.
 2. De hoogte van het studiegeld wordt per studie / activiteit vastgesteld. Moskee Tawhid is gerechtigd tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de studie het tarief voor de studie te wijzigen. De studenten die zich voor de eventuele tariefwijziging al hebben aangemeld worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Het studiemateriaal wordt kosteloos aangeboden door Moskee Tawhid, tenzij anders aangegeven in de studentenhandleiding.
 4. De student dient de betaling van het studiegeld volledig voldaan te hebben voor aanvang van de studie, tenzij de student met Moskee Tawhid een betalingsregeling is overeengekomen.
 5. Bij niet-tijdige betaling kan de student de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit leidt tot vermindering of restitutie van het verschuldigde studiegeld.
 6. Het om welke reden dan ook niet bijwonen van de lessen of vroegtijdig stoppen met de studie geeft geen recht op vermindering of restitutie van het studiegeld.

Art. 5     Studies

 1. Moskee Tawhid heeft het recht om een studie voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de student recht op teruggave van het reeds betaalde studiegeld.
 2. Moskee Tawhid verbindt zich bij uitval van docenten zich in te spannen zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. Moskee Tawhid is niet gehouden tot vergoeding van enige kosten aan de student ten gevolge van deze uitval.
 3. Moskee Tawhid is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de studie en/of docententeam aan te brengen.
 4. Wanneer onverhoopt de studie halverwege door Moskee Tawhid wordt stopgezet, vanwege een situatie van overmacht, kan de student Moskee Tawhid per e-mail verzoeken tot restitutie van het studiegeld naar rato of toekenning van een studieplaats in het volgende studiejaar. Moskee Tawhid behoudt zich het recht voor een gepaste compensatie te bepalen.

Art. 6     Auteursrecht

Moskee Tawhid is auteursrechthebbende op het aan de student ter beschikking gestelde studiemateriaal, tenzij het betreffende studiemateriaal uitdrukkelijk anders vermeldt. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moskee Tawhid.

Art. 7     Aansprakelijkheid

 1. Moskee Tawhid is niet aansprakelijk voor schade, die door welke oorzaak dan ook, voor studenten of derden ontstaat in verband met of als gevolg van de studie, tenzij er sprake is van opzet en of grove schuld aan de zijde van Moskee Tawhid.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Moskee Tawhid beperkt tot maximaal het door de student aan Moskee Tawhid betaalde bedrag voor het volgen van een opleiding of een bedrag gelijk hieraan.
 3. Moskee Tawhid is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Art. 8     Bescherming persoonsgegevens

Moskee Tawhid respecteert de privacy van haar studenten en andere betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken de persoonsgegevens van de student voor het doel waarvoor de student deze aan ons heeft verstrekt, namelijk om de student in te schrijven voor de studie waarvoor de student zich heeft aangemeld en de communicatie met de student in het kader hiervan. Ook kan Moskee Tawhid haar studenten per e-mail benaderen om hen op de hoogte te brengen van studies van Moskee Tawhid die van soortgelijke aard zijn als de studie waarvoor de student zich heeft aangemeld.

Voor meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn hieromtrent, zie onze privacyverklaring.

Art. 9     Klachtenregeling

Klachten kunnen te allen tijde per e-mail worden ingediend via info@moskeetawhid.nl. Binnen twee weken na verzending van de klacht ontvangt de student een digitale reactie op de klacht waarin het standpunt van Moskee Tawhid ten aanzien van de klacht verduidelijkt wordt.

Art. 10  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden in eerste aanleg beslecht door het arrondissement Midden-Nederland, locatie Almere.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@moskeetawhid.nl of vul het contactformulier in op onze website (moskeetawhid.nl)

Open chat
Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuh,
Waar kunnen we u mee helpen?